Abonnementsvoorwaarden

Algemeen

In deze abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

Abonnee: Degene die met PartyYard een abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnement: De overeenkomst tussen PartyYard en de abonnee tot het onbeperkt gebruiken van de betalende service, zoals het Bestelsysteem tegen maandelijkse of jaarlijkse betaling onder voorwaarden zoals hierna omschreven.

Lidmaatschap

PartyYard hanteert twee soorten abonnementen te weten: gratis lid en betaald lid (abonnee). Voor de voorwaarden omtrent de inhoud van uw lidmaatschap kunt u terecht bij onze Privacy Beleid.

Betaald lid
Om gebruik te maken van een betalend lidmaatschap bij PartyYard moet u minstens 18 jaar zijn. Het aangaan van de overeenkomst tussen PartyYard en de abonnee is alleen elektronisch verkrijgbaar. Na het inloggen met uw profielgegevens, kiest u via uw Dashboard de mogelijkheid om gebruik te maken van de betalende service.

PartyYard behoudt zich het recht voor deze abonnementsvoorwaarden te wijzigen.

Duur van het abonnement/opzeggen abonnement

Half jaarabonnement
Het half jaarabonnement gaat in vanaf de eerste betaling van de abonnee en eindigt op het moment dat de abonnee besluit de abonnement stop te zetten, per kalendermaand. De resterende tijd tot aan de volgende betaling kan de abonnee nog gebruik maken van onze betaalde service. Daarna wordt het profiel van de abonnee automatisch overgezet naar een gratis abonnement.

De betaalde service mag op elk gewenst moment door de abonnee worden stopgezet. Wanneer er geen automatische incasso mogelijk is, wordt het betaalde profiel overgezet naar een gratis profiel.

Jaarabonnement
Het jaarabonnement gaat in vanaf de betaling van de abonnee en eindigt precies één jaar na data. De abonnee wordt hiervan op de hoogte gesteld wanneer het abonnement bijna verlopen is. De betaalde service mag op elk gewenst moment door de abonnee worden stopgezet. De abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld. Het abonnement wordt vanaf het moment van opzegging overgezet naar een gratis profiel. Alleen wegens een geldige reden kunt u het resterende bedrag terug ontvangen. Hierbij dient de abonnee een mail te sturen aan: info@party-partyard.com.

PartyYard behoudt zich het recht voor het abonnement per direct op te zeggen indien de abonnee:

  • PartyYard onjuiste gegevens heeft verschaft 
  • fraude pleegt in het gebruik van de betaalde services 
  • zich niet houdt aan de algemene voorwaarden 
  • niet heeft voldaan aan de bovengenoemde betalingsplicht

Prijs

PartyYard behoudt zich het recht voor de prijs van het abonnement te wijzigen. PartyYard stelt de abonnee hiervan twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt elektronisch op de hoogte.

Klantgegevens

Abonnee houdt PartyYard op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer.

Inschakelen derden

PartyYard heeft het recht om bij de uitvoering van het abonnement derden in te schakelen.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen PartyYard en abonnee is Nederlands recht van toepassing.

Abonnementsvoorwaarden
PartyYard 2018